Heb je al een styleprofiel?

Meld je aan met jouw Zalon-inlog

Ja
Nee

Algemene voorwaarden Zalando.be

Hier gelden de Algemene Voorwaarden van zalando.be.

Algemene Verkoopvoorwaarden

1. Identiteit van de ondernemers:

Zalando SE (hierna „Zalando“)

Vestigings- & bezoekadres: Valeska-Gert-Straße 5 10243 Berlijn Duitsland

Postadres: Zalando SE 11501 Berlijn Duitsland

E-mailadres: service@zalando.be Telefoonnummer: 0800 70 215 Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 20:00 uur

Ingeschreven in het handelsregister van het kantongerecht Charlottenburg Berlijn (Duitsland), HRB 158855 B Btw-identificatienummer: 822742755B01

Zalando Fashion Entrepreneurs GmbH („Zalon“)

Vestigings- & bezoekadres: Valeska-Gert-Straße 5 10243 Berlijn Duitsland

Postadres: Zalando Fashion Entrepreneurs GmbH 11501 Berlijn Duitsland

E-mailadres: service@zalon.be Telefoonnummer: 0800 70215 Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 20:00 uur

Ingeschreven in het handelsregister van het kantongerecht Charlottenburg Berlijn (Duitsland), HRB 146657 B Btw-identificatienummer: DE 288107904

Hierna vindt u onze Algemene Verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van, en uw aankoop via www.zalon.be, de Zalon app, de Zalon chat en/of de Zalon Messenger-functie.

2. Contractuele relaties

Zalon biedt via www.zalon.be, de Zalon app, de Zalon Chat en de Zalon Messenger-functie gratis mode-advies aan op basis van de door u aan de stylisten verstrekte informatie. De stylist selecteert afzonderlijke artikelen uit het assortiment van de onlineshop www.zalando.be en zorgt er vervolgens voor dat deze naar u worden verstuurd. De koopovereenkomst m.b.t. de geselecteerde artikelen wordt (enkel) gesloten tussen u en Zalando overeenkomstig de bepalingen in artikel 3.

3. Aankoop van de geselecteerde artikelen

3.1 Na ontvangst van de door de stylist (Zalon) geselecteerde artikelen heeft u het discretionair recht om de artikelen al dan niet goed te keuren naar uw persoonlijke smaak en kan u vrij beslissen of u alle artikelen of slechts enkele artikelen behoudt en dus aankoopt.
3.2 Als u beslist om de geselecteerde artikelen gedeeltelijk of in het geheel te weigeren, kan dit enkel binnen de 7 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag waarop u de artikelen heeft ontvangen. Om de artikelen te weigeren volstaat het om binnen voormelde termijn ons hiervan op de hoogte te brengen middels een mededeling gericht aan serivce@zalon.be of om ons binnen voormelde termijn de geweigerde artikelen terug te zenden met het terugzendetiket dat bij uw bestelling is ingesloten.
3.3 De artikelen die u niet tijdig terugzendt, wordt u geacht goed te keuren waardoor de bindende aankoop m.b.t. deze artikelen tot stand komt bij het verstrijken van voormelde termijn. Op dit ogenblik wordt u eigenaar van deze artikelen, onverminderd het eigendomsvoorbehoud bepaald in artikel 4.1.
3.4 De koopovereenkomst komt enkel tot stand tussen u en Zalando, waarbij Zalon Zalando vertegenwoordigt voor alle koopovereenkomsten die u door het gebruik van de website www.zalon.be, de Zalon app, de Zalon Chat en/of Zalon Messenger-functie sluit. De koopovereenkomst vormt een toepassing van de koop ad gustum zoals bedoeld in artikel 1587 B.W. aangezien de aankoop maar tot stand komt bij goedkeuring van de geselecteerde artikelen naar uw persoonlijke smaak. De overeenkomsten worden uitsluitend gesloten in de Nederlandse taal.
3.5 Gebruik van www.zalon.be en/of de Zalon app: Door op de knop “Ik wil ontvangen en alleen betalen wat ik hou” te klikken, sluit u een koop ad gustum overeenkomstig de modaliteiten zoals hiervoor omschreven voor de door de stylist geselecteerde artikelen. Wij bevestigen u dit onverwijld per e-mail.
3.6 Gebruik van de Zalon Chat en/of de Messenger-functie: Nadat u de website www.zalon.be en/of de Zalon app heeft gebruikt overeenkomstig artikel 3.5, biedt Zalando u als extra verkoopmodel de Zalon Chat evenals de Messenger-functie aan. De stylist stuurt u in het kader van de Chat en/of de Messenger-functie een aanbod voor de koop ad gustum overeenkomstig de modaliteiten zoals hiervoor omschreven, voor een bepaald artikel, door u een foto van het artikel met de overeenstemmende link van de website van de onlineshop www.zalando.be te sturen. Door op de link te klikken komt u bij de overeenstemmende gedetailleerde productpagina van de onlineshop www.zalando.be terecht, waar u meer informatie over het artikel kunt lezen. Door het aanbod van de stylist te bevestigen, accepteert u het aanbod tot koop ad gustum, overeenkomstig de modaliteiten zoals hiervoor omschreven, van de stylist. Wij bevestigen u dit onverwijld per Chat en per e-mail. In het kader van de Zalon Chat bestaat tevens de mogelijkheid dat de stylist u advies en ideeën aanreikt voor de koop van artikelen, die worden aangeboden door derden. Hierbij gaat het om een vrijblijvend advies. Eventuele aanvaarding van het advies door u kan in geen geval leiden tot koop van het aanbevolen artikel. Er komt noch een koopovereenkomst met Zalando noch met derden tot stand. Het is aan u, of u het aanbevolen artikel effectief aankoopt bij derden of verder niets onderneemt.
3.7 Wij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van uw aanvraag tot levering van artikelen en bij de beoordeling van uw aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan ons kenbaar heeft gemaakt. Wij zullen uw aanvragen met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 dagen na het met de stylist overeengekomen tijdsbestek uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een aanvraag niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan bericht uiterlijk 30 dagen nadat u de aanvraag geplaatst heeft. U heeft in dat geval het recht om de verdere samenwerking zonder kosten te beëindigen. Na dergelijke beëindiging zullen wij het bedrag dat u betaald heeft, onverwijld terugbetalen.
3.8 Het risico op beschadiging, verdwijning en/of tenietgaan van artikelen berust bij ons tot het moment van bezorging aan u of aan een door u vooraf aangewezen en aan ons bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wij leveren alleen binnen België.

3.9 We raden u aan om het terugzendetiket te gebruiken dat bij uw pakket is ingesloten. Als u geen toegang heeft tot een printer, of als u problemen heeft om het terugzendetiket te downloaden of als u een nieuw terugzendetiket nodig heeft, kan u contact opnemen met onze kosteloze klantendienst (hotline) om een terugzendetiket te vragen (u vindt de contactgegevens hierna). Gelieve in geen geval de goederen ongefrankeerd terug te sturen teneinde onnodige kosten te vermijden. Enkel indien u het terugzendetiket gebruikt dat door ons werd voorzien voor de verzending vanuit het land waarin de levering is gebeurd, zullen we de terugzendkosten dragen.

4. Prijzen en verzendkosten

4.1 De op de pakbon genoemde prijzen zijn van toepassing. De vermelde prijs is de totaalprijs, dat wil zeggen, dat de BTW reeds is inbegrepen. De artikelen blijven in elk geval eigendom van Zalando totdat de koopprijs volledig is voldaan.
4.2 U gaat ermee akkoord dat u facturen en creditnota's uitsluitend in elektronische vorm ontvangt.
4.3 De verzendkosten zijn voor rekening van Zalando.

5. Betaling

5.1 Voor het gebruik van www.zalon.be, de Zalon app, de Zalon Chat en/of Messenger-functie wordt u de betalingswijze "betaling achteraf" (per overschrijving) aangeboden.Houd er alstublieft rekening mee, dat Zalando uitsluitend betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie (EU) accepteert. U bent verantwoordelijk voor elke kost die gepaard gaat met de betaaltransactie.
5.2 U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ons te melden.
5.3 Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, zal u worden aangemaand om uw betalingsverplichting te voldoen binnen een termijn van 15 dagen. We behouden het recht voor om een forfaitaire vergoeding aan te rekenen van 5,00 EUR per herinneringsschrijven wanneer u niet tijdig betaalt. Voor elke laattijdige betaling zal u ons van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling wettelijke interesten verschuldigd zijn op het bedrag dat niet is betaald op de vervaldag, te rekenen vanaf de vervaldag.
5.4 U stemt in met de overdracht van de vorderingen van de verkoper tot betaling van de aankoopprijs aan derden, in het bijzonder aan Zalando Payments GmbH.

6. Kortingsbonnen en het verzilveren ervan

6.1 Kortingsbonnen zijn tegoedbonnen die niet kunnen worden gekocht, maar in het kader van reclamecampagnes worden verstrekt en die een beperkte geldigheid hebben.
6.2 Kortingsbonnen kunnen slechts eenmaal worden verzilverd en enkel binnen de gepreciseerde periode. Sommige merken kunnen worden uitgesloten van het gebruik van de kortingsbon. Kortingsbonnen kunnen niet worden gebruikt voor de aankoop van cadeaubonnen. Houd er alstublieft rekening mee dat kortingsbonnen gekoppeld kunnen zijn aan een minimum-bestelwaarde.
6.3 De bestelwaarde moet minstens overeenkomen met het bedrag van de kortingsbon. Een verschil met een hogere bestelwaarde kan aangevuld worden met de aangeboden betalingsmogelijkheid. De waarde van de kortingsbon wordt noch in cash uitbetaald, noch zullen zij interest opleveren. De kortingsbon wordt niet terugbetaald indien artikelen geheel of gedeeltelijk worden geretourneerd.
6.4 Kortingsbonnen kunnen alleen vóór het afsluiten van het bestelproces worden verzilverd. Het verzilveren naderhand is niet mogelijk. De kortingsbon kan niet aan derden worden overgedragen. Meerdere kortingsbonnen kunnen niet met elkaar gecombineerd worden, tenzij wij schriftelijk iets anders zijn overeengekomen.
6.5 Indien u bij uw aankoop een kortingsbon heeft verzilverd, behouden wij ons het recht voor om de oorspronkelijke prijs van de artikelen die u behoudt aan te rekenen en dit desgevallend in rekening te brengen bij terugbetaling, wanneer ten gevolge van terugzending de totale waarde van de aankoop lager wordt dan of gelijk wordt aan de waarde van uw gebruikte kortingsbon of wanneer de aankoop niet (langer) aan de voorwaarden van de kortingsbon voldoet.

7. Cadeaubonnen en verzilvering

7.1 Cadeaubonnen zijn bonnen die kunnen worden aangekocht. Zij kunnen niet worden gebruikt om andere of meer cadeaubonnen te kopen. Indien de waarde van de cadeaubon ontoereikend is voor de waarde van de artikelen, zal het verschil moeten worden betaald middels één van de aanvaarde betaalmethodes. Indien de waarde van de cadeaubon de totale prijs van uw bestelling overschrijdt, zullen wij het verschil als tegoed op uw account crediteren.
7.2 Cadeaubonnen en tegoeden kan u enkel gebruiken vóór u het aankoopproces op de website www.zalon.be, de Zalon app, de Zalon Chat en/of Zalon Messenger-functie afrondt. Indien u een cadeaubon wilt gebruiken, zal u uw cadeaucode moeten ingeven gedurende het aankoopproces, en meer in het bijzonder wanneer u uw betaalmethode kiest, maar alvorens u betaalt. Na betaling is het niet meer mogelijk om bonnen retroactief te gebruiken.
7.3 De waarde van de cadeaubonnen worden niet uitbetaald in contanten, en zullen geen interesten opleveren; ook niet wanneer u uw herroepingsrecht uitoefent.

8. Herroepingsrecht

Informatie omtrent het herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen zonder opgave van reden en zonder kosten (tenzij voor de kosten vermeld in artikel 9.2 en 9.4). De herroepingstermijn van 14 dagen start vanaf de dag die volgt op uw goedkeuring overeenkomstig artikel 3.3. Uw goedkeuring wordt geacht te zijn gegeven wanneer u de overeenkomst niet heeft geweigerd binnen de weigeringstermijn van 7 dagen. De weigeringstermijn begint te lopen vanaf de dag na ontvangst van de artikelen.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (per gewone post: Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlijn, of per fax: +49 (0)30 27594693, of per e-mail: service@zalon.be) via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (art. 9.7), maar u bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en indienen via onze website www.zalon.be. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.
Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling.
U dient de artikelen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan ons (Zalando SE, Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlijn, fax: +49 (0)30 2759 46 93, e-mail: service@zalon.be) terug te zenden of te overhandigen. We raden u aan om het terugzendetiket te gebruiken dat bij uw pakket is ingesloten. Dit etiket kan ook worden afgedrukt van uw account ‘Mijn Zalando’. Als u geen toegang heeft tot een printer, of als u problemen heeft om het terugzendetiket te downloaden of als u een nieuw terugzendetiket nodig heeft, kan u contact opnemen met onze kosteloze klantendienst (hotline) om een terugzendetiket te vragen (u vindt de contactgegevens hierna). Gelieve in geen geval de goederen ongefrankeerd terug te sturen teneinde onnodige kosten te vermijden.
U bent op tijd als u de artikelen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Enkel indien u het terugzendetiket gebruikt dat door ons werd voorzien voor de verzending vanuit het land waarin de levering is gebeurd, zullen we de terugzendkosten dragen. Als u geen gebruik maakt van het terugzendetiket dat wij hebben voorzien, zal u de kost voor het terugzenden zelf moeten betalen. Gelieve te noteren dat in dat geval de kosten grotendeels afhankelijk zullen zijn van de toepasselijke prijs van de verzender van uw keuze.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de artikelen hebben teruggekregen, of tot u heeft aangetoond dat u de artikelen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de artikelen die het gevolg is van het gebruik van de artikelen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de artikelen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping

Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en ons terug te sturen:

Aan: Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlijn, fax: +49 (0)30 2759 46 93, e-mail: service@zalon.be

Ik/wij () deel/delen () u hierbij mede dat ik/wij () onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende artikelen herroep/herroepen () :

— besteld op / ontvangen op ()………………………………………………………………………..
— uw naam / namen: ………………………………………………………………………………….
— Uw adres: ………………………………………………………………………………………….
— Uw handtekening (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
— Datum……………………………………………………………………………………………….

(
) Doorhalen wat niet van toepassing is

10. Conventioneel herroepingsrecht tot 100 dagen na ontvangst

10.1 Voor alle aankopen via www.zalon.be,de Zalon app, de Zalon Chat en/of de Messenger-functie verleent Zalando u naast het wettelijke herroepingsrecht een conventioneel herroepingsrecht van in totaal 100 dagen na ontvangst van het artikel. Dit herroepingsrecht laat u toe om, zelfs nadat de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken, de overeenkomst te annuleren door de artikelen terug te sturen naar Zalando binnen de 100 dagen na ontvangst. Deze termijn begint te lopen op de dag na ontvangst van het artikel. Tijdige verzending is voldoende om te voldoen aan de termijn. Voorwaarde voor de uitoefening van het conventionele herroepingsrecht is echter, dat u het artikel alleen voor het passen, zoals in de winkel, heeft gedragen/uitgeprobeerd en het artikel volledig, in zijn oorspronkelijke staat intact en zonder beschadiging in de originele verkoopverpakking terugstuurt. In geval van terugzending kunt u het bij het pakket gevoegde of onder www.zalon.be zelf af te drukken terugzendetiket gebruiken. Indien u problemen heeft met het downloaden van het terugzendetiket of u heeft geen printer ter beschikking, kunt u zich wenden tot onze klantenservice. Als u een nieuw terugzendetiket nodig heeft, verzoeken wij u om die via onze kosteloze hotline of per e-mail aan te vragen. Gelieve in geen geval artikelen ongefrankeerd terug te sturen teneinde onnodige kosten te vermijden.
10.2 Het conventioneel herroepingsrecht bestaat niet bij de aankoop van cadeaubonnen.
10.3 De terugbetaling vindt bij uitoefening van het conventioneel herroepingsrecht altijd plaats op de door u voor betaling gebruikte rekening.
10.4 Uw wettelijk herroepingsrecht wordt door de nakoming van onze regels over het aanvullende contractueel toegekende (vrijwillige) teruggaverecht niet aangetast en blijft onafhankelijk hiervan bestaan. Tot het verstrijken van de termijn voor het wettelijke herroepingsrecht gelden uitsluitend de wettelijke en in de herroepingsinformatie genoemde voorwaarden. Het contractueel toegekende (vrijwillige) herroepingsrecht beperkt bovendien niet uw wettelijke garantierechten, die u onbeperkt behoudt.

11. Nakoming overeenkomst en extra garantie

11.1 Wij staan ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staan wij er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
11.2 Een door ons, door onze toeleverancier, door onze fabrikant of door onze importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die u op grond van de overeenkomst tegenover ons kan doen gelden indien wij zijn tekortgeschoten in de nakoming van ons deel van de overeenkomst.
11.3 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van ons, onze toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan u bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe wij wettelijk verplicht zijn in geval wij zijn tekortgeschoten in de nakoming van ons deel van de overeenkomst.

12. Klachtenregeling

12.1 Wij beschikken over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en wij behandelen de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
12.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend, nadat u de gebreken heeft vastgesteld.
12.3 Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
12.4 U dient ons in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Mocht er geen oplossing worden gevonden dan kunt u, als consument, uw klacht binnen uiterlijk12 maanden voorleggen aan een geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

13. Onze klantendienst

13.1 Bij vragen of opmerkingen kunt u ons eenvoudig bellen. Wij zoeken steeds klantgerichte oplossingen. Natuurlijk blijven uw rechten onafhankelijk van een telefonische vraag zonder beperking intact.

Onze klantendienst bereikt u als volgt:

Online-Shop onder www.zalando.be
Hotline 0800 70 215, Bereikbaar van ma – vr (8-20 uur),
E-mail: service@zalon.be, Telefax: +49 (0)30 2759 46 93

14. Varia

14.1 Indien één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn, zal dit geen afbreuk doen aan de geldigheid van de rest van de overeenkomst.
14.2 Op al onze overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.